ඔබට දුම්කොළ කර්මාන්ත ක්‍රියාකාරකම් වාර්තා කිරීමට අවශ්‍යද?